ภาพกิจกรรม  ตามโครงการ " ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  คุณธรรมรวมใจ  พ้นภัยยาเสพติด "

ณ  ศาลาประชาคมอำเภอปากชม  จังหวัดเลย  จำนวน  ๒  รุ่น  ( ๒๒-๓๐ เม.ย. ๕๖ และ  ๒-๑๖ พ.ค. ๕๖ )