ภาพกิจกรรม  การร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๖  

ของ  ชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  สภ.ปากชม