ภาพกิจกรรม  การออกพื้นที่เป้าหมายของ ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปากชม

เมื่อวันที่  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖ ( วันวิสาขบูชา )  บ.ห้วยหินขาว  ต.ห้วยพิชัย  อ.ปากชม