:: หน้าหลัก ::

: ประวัติความเป็นมา :

:: สมุดเยี่ยมชม ::

:: กระดานสนทนา ::

:: พื้นที่รับผิดชอบ ::

ประวัติความเป็นมา  ของสถานีตำรวจภูธรปากชม  จังหวัดเลย  พอสังเขป

                อำเภอปากชม    จังหวัดเลย     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย   อยู่ห่างจาก   จังหวัดเลย  ประมาณ   90   กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ    608    กิโลเมตร   เป็นอำเภอชายแดน ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด  960  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ราบประมาณ  186  ตารางกิโลเมตร  ความยาวตาม ลำน้ำโขงประมาณ  52  กิโลเมตร  เดิมอำเภอปากชมนั้นเป็นตำบลหนึ่งที่แยกออกจากอำเภอเชียงคาน

                พื้นที่ของอำเภอปากชม ก่อนปี พ.ศ. 2510    นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเพียงสายตรวจตำบลของ สภ.เชียงคาน เท่านั้น  ครั้นเมื่อตำบลปากชม ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2510  กรมตำรวจจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.. 2511  โดยหัวหน้าสถานีคนแรกในสมัยนั้นมีตำแหน่งสารวัตร  ได้พากำลังพลซึ่งมีอยู่ประมาณ   10   นาย   ไปพักอาศัยอยู่ที่      โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม และตัวอาคารที่ทำการสถานีได้เริ่มสร้างขึ้นประมาณปลายปี พ.. 2511  และสร้างเสร็จสิ้นในปี  .. 2512  ซึ่งตัวอาคารที่ทำการดังกล่าวก็คือ ตัวอาคารที่ทำการของ สภ.ปากชม หลังปัจจุบันนี้ ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า  39  ปี  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2514  ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอปากชม   ในปี พ.. 2524  ได้ยกฐานะของหัวหน้าสถานีจากสารวัตรเป็นสารวัตรใหญ่   ในปี   พ.. 2537     ก็ได้ยกฐานะจากสารวัตรใหญ่เป็นรองผู้กำกับการ  และในปี  พ.. 2541   ก็ได้ยกฐานะจาก         รองผู้กำกับการ  เป็น  ผู้กำกับการ  ซึ่งปัจจุบันมี      พ.ต.อ.อนุกูล  ดาวลอย  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานี  มีกำลังพลทั้งหมด  62  นาย  แยกเป็น          ชั้นสัญญาบัตร  11  นาย  และชั้นประทวน  51  นาย

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

Ø      ตั้งอยู่ที่ 416  ถนนปากชม – ศรีเชียงใหม่  ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หมู่ที่ 1  ตำบล     ปากชม อ.ปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42150

Ø      ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร

Ø      ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอนาด้วง และอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Ø      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย และอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี

Ø      ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย

 

เส้นทางการคมนาคมหลัก

Ø      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 . เชียงคาน จว.เลย – .ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย เลียบตาม    ลำน้ำโขงยาว 143  กิโลเมตร  ผ่านพื้นที่ อ.ปากชมในเขต ต.ปากชม ต.ห้วยพิชัย  ต.หาดคัมภีร์ ความยาว 52 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย

Ø      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2108   สาย   อ.ปากชม – .บ้านธาตุ อ.เชียงคาน ความยาว   62  กิโลเมตรผ่าน    ต.ปากชม  ต.เชียงกลม  ต.ชมเจริญของ อ.ปากชม ถนนลาดยางตลอดสาย

Ø      เส้นทาง รพช.สายบ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย – บ้านกลาง  .เชียงกลม ความยาว  35  กิโลเมตร  ถนนลาดยางเป็นบางส่วน

 

                     การปกครองและพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ปากชม 

                อำเภอปากชม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    6  ตำบล  50  หมู่บ้าน  โดยพื้นที่ที่อยู่ใน           ความรับผิดชอบของ สภ.ปากชม  มี   3   ตำบล  29 หมู่บ้าน (ต.ปากชม, ต.ห้วยพิชัย , ต.หาดคัมภีร์)  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1  เทศบาล และ   3  อบต. ส่วนอีก  3 ตำบล คือ ต.เชียงกลม ,ต.ห้วยบ่อซืน       และ ต.ชมเจริญ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เชียงกลม

 

……………………………………..