จุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.ปากชม  จว.เลย

        สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางอำเภอปากชม  ควรจะทราบไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทาง..นะครับ

1.   ถนนสายปากชม - เชียงคาน  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211  ระหว่าง กม.ที่ 147 - 148  ถนนระหว่างหมวดการทาง
ปากชมเข้าตัวอำเภอปากชม ระยะทางประมาณ 1 กม. ผิวถนน
ชำรุด  และแคบ  บางช่วงเป็นหลุมกว้างบนช่องทางการจราจร   มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....... ควรระมัดระวัง
เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

2.   ถนนสายปากชม - เชียงคาน  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211  บริเวณทางโค้งระหว่าง บ้านหาดเบี้ย - บ้านคกไผ่  
อ.ปากชม กม.ที่ 152 - 153 เป็นเส้นทางโค้งตัว S  มีสะพาน
อยู่ตรงกลาง เวลาฝนตก  ถนนค่อนข้างลื่น  มักจะเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง....... ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

3.   ถนนสายปากชม - เชียงคาน  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211  บริเวณทางโค้งระหว่าง บ้านหาดเบี้ย - บ้านคกไผ่  
อ.ปากชม กม.ที่ 153 - 154 เป็นเส้นทางโค้งตัว U  เวลาฝนตก  ถนนค่อนข้างลื่น  มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....... ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

4.   ถนนสายปากชม - เชียงคาน  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211  บริเวณทางโค้งระหว่าง บ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม - บ้าน
ห้วยซวก  อ.เชียงคาน  กม.ที่ 158 - 159  เป็นเส้นทางที่แคบ
 ผิวถนนขรุขระ  เป็นคลื่น  ด้านข้างถนนเป็นต้นไม้ใหญ่
ปกคลุม  และทางคดเคี้ยวไปมา เวลาฝนตก ถนนค่อนข้างลื่น  มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....... ควรระมัดระวัง
เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

5.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  บริเวณทางแยกบ้านปากมั่ง  กม.ที่ 129 - 130
ลักษณะเป็นทางแยกลงเนินก่อนที่จะเข้าสะพานค่อนข้าง
แคบ  ผิวการจราจรชำรุดเสียหาย  มีตาน้ำผุดขึ้นบนผิว
การจราจร  ประกอบกับบริเวณทางแยกค่อนข้างกว้างมาก
การตีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรไม่ชัดเจนเกิดการสับสนได้
 มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เลยทีเดียวครับ

6.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  บริเวณทางแยกบ้านปากมั่ง  กม.ที่ 129 - 130
ลักษณะเป็นทางแยกลงเนินก่อนที่จะเข้าสะพานค่อนข้าง
แคบ  ผิวการจราจรชำรุดเสียหาย  มีตาน้ำผุดขึ้นบนผิว
การจราจร  ประกอบกับบริเวณทางแยกค่อนข้างกว้างมาก
การตีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรไม่ชัดเจนเกิดการสับสนได้
 มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เลยทีเดียวครับ

7.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  บริเวณทางโค้งกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยทับช้าง  ระหว่าง  กม.ที่ 130 - 131 ลักษณะเป็นทางโค้งรูปตัว S  สีเส้นแบ่งช่องทางจราจรลบเลือน  ไม่มีป้ายเตือนทางโค้ง มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

8.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  บริเวณทางแยกเข้าบ้านโนนสวรรค์  และบ้านปากปัด ระหว่าง  กม.ที่ 135 - 136   ลักษณะเป็นทางแยก
ลงเนินจากบ้านปากปัดเข้าบ้านโนนสวรรค์บริเวณทางแยก
มีดินไหลลงมาทับผิวการจราจร  และไม่มีไหล่ทาง  บริเวณ
ทางแยกกับถนนที่มาบรรจบกัน มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

 

9.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านศรีภูธร ระหว่าง
กม.ที่ 145 - 146   ลักษณะเป็นทางแยกลงเนินมา  ทั้ง 3  ด้าน
มาบรรจบกันที่  3  แยกพอดี  และไหล่ทางสูง  ไม่มีสัญญาณ
ไฟบอกเตือน  มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวัง
เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

10.   ถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 211  ตัดกับถนนสายปากชม - บ้านธาตุ  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2108  บริเวณสี่แยกจุดบริการประชาชน
ของ สภ.ปากชม  เป็นสี่แยกค่อนข้างแคบ  ป้ายบอกเส้นทาง
ไม่ชัดเจนไม่มีสัญญาณไฟจราจรบอกเตือนมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

11.   ถนนสายปากชม - บ้านธาตุ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2108  ระหว่าง กม. ที่ 59 - 60  บริเวณทางโค้งห้วยน้ำชม  
ลักษณะเป็นทางโค้งลงเนินก่อนจะเข้าสะพาน  เป็นทาง
ลาดเอียง  การมองเห็นรถยนต์ที่สวนทางมา  ไม่สามารถ
มองเห็นได้  รถบรรทุกส่วนใหญ่ใช้เกียร์ต่ำในการขับขึ้นเนิน
และกีดขวางทางการจราจร  มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง......
ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ