แผ่นพับ  ของ สภ.ปากชม  ที่ทำขึ้นไว้แจกจ่ายแก่ผู้มาติดต่อราชการ  และแจกจ่ายในโอกาสต่างๆ  
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ สภ.ปากชม