ความหมายของธงสัญญาลักษณ์   สภ.ปากชม

 

        สีเลือดหมู    หมายถึง  สีของข้าราชการตำรวจ

        สีขาว         หมายถึง  สีแห่งความบริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน ซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม

        สีฟ้า           หมายถึง  ท้องฟ้า 

        รูปโล่         หมายถึง  แผ่นดิน

        รูปหงส์      หมายถึง  สัญญาลักษณ์ของอำเภอปากชม

            หงส์อยู่ในโล่สีฟ้าบนผืนธงสีเลือดหมูและสีขาว  หมายถึง  ข้าราชการตำรวจ สภ.ปากชม  จะปกป้องและรักษา  อำเภอปากชม  ทั้งแผ่นดินและแผ่นฟ้า  ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต