พ.ต.อ.อนุสรณ์  มั่งมี  ผกก.สภ.ปากชม  พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุด ชมส.สภ.ปากชม  ได้อบรมนักเรียน  

ตามโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ระหว่างวันที่  วันที่  ๒๐ - ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  

ณ  หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา  โดยมีนายอำเภอปากชม  เป็นประธานในพิธีเปิด